ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳು ೦೧-೧೧-೨೦೧೪ ರಿಂದ

ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳು ೦೧-೧೧-೨೦೧೪ ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಬೆಳ್ಳಾರಿ ವಿಜಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಮೈಸೂರು ಹೊಸಪೇಟೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತುಮಕೂರು Bangalore - Bengaluru, ಬೆಂಗಳೂರು. Mangalore -Mangaluru, ಮಂಗಳೂರು. Bellary-Ballary, ಬಳ್ಳಾರಿ. Bijapur-Vijaypura/Vijapura, ವಿಜಯಪುರ/ವಿಜಾಪುರ. Chikamagalur-Chikkamagaluru, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. Gulbarga-Kalaburagi, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ. Mysore-Mysuru, ಮೈಸೂರು. Hospet-Hosapete, ಹೊಸಪೇಟೆ. Shimoga - Shivamogga, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. Hubli-Hubballi, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. Tumkur-Tumakuru, ತುಮಕೂರು.